multi info, hiburan, pengetahuan, dan aneka informasi

Sajak Bahasa Sunda Indonesia


kumpulan sajak bahasa sunda maaf ane bukan orang sunda jadi ngak ngerti tentang bahasa sunda tapi tak apalah untuk keninginan saya berbagi pada anda orang sunda silahkan lihat kumpulan sajak-sajak contoh sajak bahasa sunda di Dhono wareh terbaru sajak sunda lama tentang sajak cinta
banyak contoh disini tentang sajak diantaranya sajak bahasa sunda tentang alam, juga bagi yang sedang memadu kasih bisa lihat disini juga tentang sajak cinta bahasa sunda untuk orang tua bisa lihat juga.. sajak bahasa sunda tentang ibu

Tapi sebelumnya mohon maaf sedikit kurang lengkap lain kali di postingan selanjudnya akan saya perbanyak untuk lebih lengkapnya bisa kunjungi disiniSajak RIZAL SABDA

Karasa ayeuna mah Yan
lalampahan téh geus natrat
kajeueung di péngkolan

bulan béngras kénéh
nyaangan léngkah gejed urang
nu ngandelkeun gandeuang basajan

Yan bulan masih nu baheula
najan cahyana dicangkalak katunaan
wirahmana angger marengan réngkak urang
     nu éstu rimbil ku harepan nu can kalakonan
Aku Ingin
Sapardi Joko Damono

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,
seperti kata-kata yang tak sempat terucapkan
oleh kayu kepada api yang menjadikannya abu
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,
Seperti isyarat yang tak sempat dikatakan
oleh awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.

Puisi atau sajak Sapardi di atas sama sederhana dan dalam sepertisajak Basa Sunda karya Didin Tulus berjudul pipisahan, perpisahan, yang dimuat dalam buku kumpulan sajak dan puisi Surat ti Bali (2009:23).

Paturay ieu
lain keur ahir carita
tapi hiji lengkah-lumampah
nyorang kabagjaan
jero dunya sorangan

Terjemah bebas karya sajak Basa Sunda tersebut :

Pertemuan ini
bukan ahir cerita
tapi satu jejak-langkah
mencari kebahagiaan
dalam dunia sendiri

Salah satu nukilan puisi dan kumpulan sajak Basa Sunda yang ditulis oleh penulis dan pegiat sastra dengan nama pena Didin Tulus ini adalah representasi dari keberlangsungan perkembangan dunia sastraSunda  pada umumnya.

Karya-karya puisi dan sajak Basa Sunda yang dalam buku Surat ti Bali(Surat dari Bali) merupakan simpul keberlangsungan antargenerasi hinggakiwari. Dalam jagat literatur karya sastra seperti puisi dan sajak dengan menggunakan medium bahasa Sunda masih bisa dihitung dengan jari.

Tidak hanya sastra dan sajak Basa Sunda yang langka di percaturan literatur, dalam ranah penelitian pun kearifan budaya lokal mengalami hal yang sama. Karya penelitian bisa dilacak dalam buku-buku Tini Kartini dkk., Biografi dan karya Sastrawan Sunda Masa 1945-1965(1978), Yuhana, Sastrawan Sunda (1979), Daeng Kanduruan, Sastrawan Sunda (1979), Haji Hasan Mustapa (1985).

Ada juga kolaborasi dalam buku Ajip Rosidi dan Haji Hasan Mustapa jeung karya-karyana (1989). Yang paling kiwari dari karya seniman basa Sunda adalah Ensiklopedi Sunda (2000) dan Apa Siapa Orang Sunda (2003), keduanya ditulis oleh seniman produktif asli Sunda yang kuat akan integritas dan kritis, Ajip Rosidi (1938-sekarang).

Memang, tidak banyak sajak Basa Sunda yang melanglang buana hingga ke dunia internasional. Jangankan dunia internasional, percaturan sajak Basa Sunda secara nasional pun masih sangat minim. Namun, dengan kenyataan seperti itu, bukan berarti sajak Basa Sunda ini tidak eksis di percaturan sastra nusantara. Berikut ini terdapat beberapa sajak Basa Sunda yang sudah pernah dibukukan dalam kumpulan-kumpulan sajak Basa Sunda atau yang sudah pernah dimuat dalam majalah Basa Sunda yang bisa dinikmati pembaca.

DOSA
Ku: Apip Mustopa

Datangna teu karasa
Kawas impian janari
Jiga nimat jiga sawarga

Tapi lamun pajar geur peuyar
Karasa diri leuwih rucah manan meri
Inget ka basisir tempat balabuh
Di mana layar geus rapuh

Dosa
Leuwih amis manan anggur
Mun seug nembag dada nu diabur
Tapi di mana tumiba lara
Kaduhung poe make ditundung

Duh gusti
Najan ka mana nya indit
Dosa teu weleh ngukuntit

(Srangenge, Jakarta)

***

GUPAY LEMBUR
Ku: Nano S.

Gupay-gupay panineungan kiwari nembongan deui
Basa rek ningalkeun lembur, rek miang tolabul ilmi
Kacipta Ema jeung Bapa, gugay jajap pangharepan
Di bandung muga sing jucung, gancang mulang ka sarakan

Gupay-gupay panineungan kiwari nembongan deui
Basa beus ninggalkeun stanplat, hae mah puguh tibelat
Kacipta cisoca Ema, nu rambisak kingkin sedih
Pileuleuyan dayeuh Garut, kapaksa urang papisah

Munggaran hirup di Bandung
Beungeut lembur kapigandrung
Disusukan marak lauk
Balap ngojay ulin leutak
Luhur pasir peperangan
Hanaang ngala duwegan

Lalakon manjang di Bandung
Lembur ngan ukur galindeng
Duriat ngan dina lebaran
Betah ditempat ngumbara
Pageuh jeung adeg sawawa

Gupay-gupay panineungan kiwari nembongan deui
Katingtrim hirup dilembur ngahariring ngajak mulang
Kacipta Ema jeung Bapa, nelengnengkung nimbang incu
Ngan hanjakal sagalana, nu di jugjug geus teu aya

(Mangle No. 338 taun 1969)

***

KAMERDIKAAN
Ku: Apip Mustopa

Kamerdikaan teh, jang
Jukut ngemploh sisi jalan
Nu teu weleh katincakan
Ku nu resep mabal jalan

Kamerdikaan teh, jang
Jukut ngemploh di sampalan
Dihakanan ingon aburan
Atawa diararitan
Tapi teu weleh parucukan

Kamedikaan teh, jang
Waruga aki-aki nu rangkebong
Dada ngagambang panon celong
Teu ari mikiran hutang

(Srangenge, Jakarta)

***

HUJAN POYAN
Ku: Apip Mustopa

Deuleu, panonpoe huhujanan
Boa pohaci marandi

Ieung, panonpoe teh cirambay
Boa aya nu digupay

Sssttt, geuing ieu hujan poyan
Boa karuhun keur moyan

(Srangenge, Jakarta)

***

MERI
Ku: Apip Mustopa

Di alam dunya
Asana moal aya
Nu bisa hirup sauyunan
Cara meri saabrulan

Mun nu ngangon nitah ka katuhu
Bring ngatuhu
Mun nu ngangon nitah ka kenca
Bring ngenca
Bari disarada:
Wek wek wek!

Di alam dunya
Asana moal aya
Nu bisa hirup basajan
Cara meri saabrulan

Dahar cukup saaya-aya
Kumaha nu rek maraban
Mun keur diabur
Lolodok di sawah batur
Bari disadara:
Wek wek wek!

(Srangenge Jakarta)

***

PESTA DEMOKRASI
Iwan Muhammad R                                                  

Mun rek enya boga karep nu sarua, naha bet pada-pada
Mun rek enya mawa batin rahayat, naha bet ngamurah-mareh darajat
Sagala diumbar carita : seja ngabebaskeun waragad sakola,
Muka lapangan kerja, atawa ngangkat sora nu werit
Tapi naha bet parasea marebutkeun paisan tutung

Banner, baligho,spanduk jeung poster-poster ngarumekan kota
Jalan-jalan leuseuh teu  beda jeung runtah nu cenah urang kokolakeun
Gang-gang pararoek heurin tetenjoan, tembok-tembokna jadi majalah
dinding
Naha bet ngolok-ngolok duit, geuning sakabeh eta teh teu beunang
dipake mungkus peda-peda acan, bororaah laku dijual atawa dipake
nyimbutan barudak nu tinggolepak di emper toko jeung lampu-lampu
stopan
Kahujanan, kapanasan pamustunganana digalaksak ku angin peuting
Gudawang lebah tarang, gorowong genggerong
Nu make kopeah, nu make tiung, nu make kabaya, nu make baju
supermen
Nu dipoto jeung monyet, nu jeung caleg artisna, nu api-api jadi seniman
Nu api-api jadi kiyai, nu api-apai jadi olahragawan
Kabeh teu bisa ngalawan ninggang datang paceklik ka rahayat
nu cenah rek diwakilan ku maranehanana.

Na ngarudag naon atuh, aya pesta demokrasi teh siga nu moro bagong
Marawa anjing bari dibarajuan ku rupa-rupa gambar
Kabeh pada boga cita-cita, mawa visi jeung misi sewang-sewangan
Hayang meunangkeun naon nu diudag

Kawas barudak di lembur coko langlayangan, lumpat titatarajong bari
panon tanggah
Teu ditolih nu dihandap, teu ditempo nu tincak
Teu paduli kebon batur ruksak, teu paduli rek cohcor katincak
“Nu penting aing meunangkeun nu diudag” omong budak

“Kadarieu! Kadarieu! Yeu ubar hanaang. Pek contreng lebah irungan,
atawa dadana, atawa dina ngaranna atawa dina gambarna!
Pek gunakeun hak pilihna tong salah, milih luyu jeung hati nurani!”
gorowok partai nu teu sacara langsung nitah milih manehna.
Aya deui nu nyebutkeun rek bebela ka patani, ngaronjatkeun hasil
tatanenna.
Aya deui anu ngajangjikeun numpes kamiskinan jeung pengangguran
Naha teu era disalindiran ku iklan roko?
Majar beuki loba pilihen, beuki bingung milihna
Atawa nu omat-omatan ulah katipu ku cau badag bisi dijerona cangkang
hungkul!

Mun rek enya boga karep nu sarua, naha bet pada-pada
Mun rek enya mawa batin rahayat, naha teu sauyunan bae dina
nanjeurkeun cita-cita
Ngawangun nagri nu waluya.

TAG: puisi bahasa sunda pantun bahasa sunda puisi bahasa sunda tentang pahlawan tentang ibu pidato puisi cint tentang alam tentang persahabatan ukuran lapangan futsal gif animation gerak dhana widyamika tugas dan wewenang mahkamah konstitusi

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Archive